KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Opłaty

Zarządzenie nr 34/2020

Dyrektora Zespołu Przedszkolnego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 26.08.2020r.

w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola wchodzące w skład Zespołu Przedszkolnego w Tomaszowie Mazowieckim.

Na podstawie: Uchwały Nr LX/537/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki ze zmianami w Uchwale Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku oraz pisma znak:WEKS.4424.105.2020 z dnia 24.08.2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Określa się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (5 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku).
 2. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, o 50% na drugie i na każde następne dziecko w przypadku korzystania z wychowania przedszkolnego przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny. Obniżka opłaty następuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Rodzice dzieci sześcioletnich wnoszą opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.
 4. Miesięczne opłaty za świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej oraz wyżywienie wnoszą rodzice (opiekunowie prawni ) dziecka w terminie do 20 dnia
  każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy. Wysokość miesięcznych opłat za świadczenia oraz wyżywienie ustalana jest na podstawie zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu i zadeklarowanej liczby posiłków oraz wyliczeń z Systemu ATMS Kids firmy ALAN Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
 5. W przypadku nieterminowych wpłat naliczane będą ustawowe odsetki. 
 6. Dzienna stawka za wyżywienie dziecka wynosi 8,50 zł

w Przedszkolu nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5:
śniadanie - 2,50 zł; obiad - 4,00 zł; podwieczorek – 2,00 zł
w Przedszkolu nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 1/3:
śniadanie - 2,50 zł; obiad - 4,00 zł; podwieczorek – 2,00 zł
w Przedszkolu nr 17 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 103A:
śniadanie - 2,50 zł; obiad - 4,00 zł; podwieczorek – 2,00 zł
O zmianie wysokości opłaty, o której mowa w ust.1. i ust. 6 Dyrektor Zespołu Przedszkolnego poinformuje rodziców (opiekunów prawnych) dziecka w sposób zwyczajowo przyjęty w danym przedszkolu.

 1. Opłata za świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej podlega zwrotowi za każdą godzinę nieobecności dziecka w przedszkolu. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
 2. Rozliczenie (zmniejszenie) opłat za nieobecności dziecka w przedszkolu za dany miesiąc, dokonywane jest w miesiącu następnym lub w szczególnych sytuacjach w danym miesiącu.

§ 2

 1. Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy odbiorcy tj. Zespołu Przedszkolnego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 103 A 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Rachunek bankowy w ING BANK ŚLĄSKI S. A. Numer rachunku: 11 1050 1461 1000 0090 3069 2744

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 roku.


Informacja

Uprzejmie informuję, iż opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy. Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Zespół Przedszkolny w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Warszawska 103 A

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Rachunek bankowy w ING BANK ŚLĄSKI S. A.

Numer rachunku: 11 1050 1461 1000 0090 3069 2744

Tytuł przelewu np.: opłata za wrzesień 2020 r.

Nowak Jan /nazwisko i imię dziecka/

Przedszkole nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim

W przypadku braku nazwiska i imienia dziecka w tytule przelewu, przelew może zostać nieprawidłowo rozliczony.

Informację o kwocie opłaty za bieżący miesiąc można uzyskać u intendenta przedszkola, od piątego dnia roboczego każdego miesiąca.

Opłaty za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego płatne są do 20 dnia każdego miesiąca.